RubyGems Navigation menu

spring 2.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 4.0.0 - December 10, 2021 (30.5 KB)
  2. 3.1.1 - November 25, 2021 (30.5 KB)
  3. 3.1.0 - November 23, 2021 (30.5 KB)
  4. 3.0.0 - September 08, 2021 (30.5 KB)
  5. 2.2.0 - September 08, 2021 (30.5 KB) 已废弃
  6. 2.1.1 - August 25, 2020 (31.0 KB)
显示所有 (55 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Jon Leighton

SHA 256 checksum:

9871c0bd039924f95f63a1014817d72b03863860dcfab8e07aa2dbe0d373b3c9

下载总次数 113,117,453

这个版本 172

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

Requires MFA accounts: true

相关链接: