RubyGems Navigation menu

activemodel 3.0.8.rc3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.0.rc1 - November 02, 2020 (60.5 KB)
  2. 6.0.3.4 - October 07, 2020 (57.5 KB)
  3. 6.0.3.3 - September 09, 2020 (57.5 KB)
  4. 6.0.3.2 - June 17, 2020 (57.5 KB)
  5. 6.0.3.1 - May 18, 2020 (57.5 KB)
  6. 3.0.8.rc3 - May 30, 2011 (37.5 KB) 已废弃
显示所有 (316 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Heinemeier Hansson

SHA 256 checksum:

d658b5c0e42753ed3d489224ea2b107fe6f60e2631a6285a36263882232864ce

下载总次数 275,549,430

这个版本 52

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: