RubyGems Navigation menu

rspec 2.9.0.rc1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.11.0 - February 09, 2022 (10.5 KB)
  2. 3.10.0 - October 30, 2020 (10.5 KB)
  3. 3.9.0 - October 08, 2019 (10.5 KB)
  4. 3.8.0 - August 04, 2018 (10.5 KB)
  5. 3.7.0 - October 17, 2017 (10.5 KB)
  6. 2.9.0.rc1 - March 12, 2012 (4.5 KB) 已废弃
显示所有 (173 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Steven Baker, David Chelimsky

SHA 256 checksum:

8902dbb5ae10060d614c9189e18a0dd5585311a6d41c1c8b4ebe7311399d64bd

下载总次数 604,571,915

这个版本 65

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: