RubyGems Navigation menu

rspec-expectations 2.6.0.rc3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.9.2 - May 08, 2020 (82.0 KB)
  2. 3.9.1 - March 13, 2020 (81.5 KB)
  3. 3.9.0 - October 07, 2019 (81.5 KB)
  4. 3.8.6 - October 07, 2019 (80.5 KB)
  5. 3.8.5 - October 02, 2019 (80.5 KB)
  6. 2.6.0.rc3 - April 30, 2011 (59.5 KB) 已废弃
显示所有 (112 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • David Chelimsky, Chad Humphries

SHA 256 checksum:

6fd60da50f5a3c2ca2f7c4fd9975eec586f93ab86ac41453517bbb825e116ad4

下载总次数 543,994,910

这个版本 33

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: