RubyGems Navigation menu

rspec-core 2.6.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.9.3 - September 30, 2020 (160.0 KB)
  2. 3.9.2 - May 02, 2020 (159.5 KB)
  3. 3.9.1 - December 28, 2019 (159.0 KB)
  4. 3.9.0 - October 07, 2019 (159.0 KB)
  5. 3.8.2 - June 29, 2019 (157.0 KB)
  6. 2.6.2 - May 21, 2011 (118.5 KB) 已废弃
显示所有 (140 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Chad Humphries, David Chelimsky

SHA 256 checksum:

7e0b2e1fd3494be8fb32524f0b29f388e5b64958cbf16238e0aacec6dc15e7ec

下载总次数 549,610,608

这个版本 8,499

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: