RubyGems Navigation menu

ops_team 1.14.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.3.2.rc1 - November 30, 2023 (2.1 MB)
  2. 2.3.1.rc1 - November 30, 2023 (2.1 MB)
  3. 2.3.0.rc3 - October 04, 2023 (2.1 MB)
  4. 2.3.0.rc2 - September 03, 2023 (2.2 MB)
  5. 2.2.0.rc1 - August 02, 2023 (2.1 MB)
  6. 1.14.0 - February 05, 2022 (17.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 173 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • nickthecook@gmail.com

SHA 256 校验和:

ad5d5ea766d4f46c5fd2f93291c215943ac579a72a5b0c2cff2db0ae4f3fdb26

下载总量 172,510

这个版本 132

许可:

GPL-3.0-only

需要的 Ruby 版本: > 2.5

链接: