RubyGems Navigation menu

http 1.0.0.pre

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.0.0.pre3 - February 26, 2020 (75.5 KB)
  2. 5.0.0.pre2 - January 23, 2020 (75.5 KB)
  3. 5.0.0.pre - February 04, 2019 (72.0 KB)
  4. 4.4.1 - March 29, 2020 (74.0 KB)
  5. 4.4.0 - March 25, 2020 (73.5 KB)
  6. 1.0.0.pre - December 29, 2012 (19.0 KB) 已废弃
显示所有 (95 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Tony Arcieri

SHA 256 checksum:

19b12eea94d24ee564e7072152f29a09acc636494c2e2b1a49756379b29a745c

下载总次数 47,760,030

这个版本 210

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: