RubyGems Navigation menu

extracter 1.2.18

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.3.6 - March 26, 2024 (23.0 KB)
  2. 1.2.32 - March 18, 2024 (23.5 KB)
  3. 1.2.18 - September 18, 2022 (23.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 144 个)

业主:

推送:

撤回:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 校验和:

b08d03324c85e6fedcaf77dbe238dc2f5a10b8fdd0e96758c55aa2dec5df524e

下载总量 78,590

这个版本 426

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.6

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.22

链接: