RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.14

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.14 - May 30, 2018 (44.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7af8c7e10b3755359bb1edf759e95287979bbca4e5ac326e4504b0a1f5220bda

下载总次数 170,705

这个版本 264

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: