RubyGems Navigation menu

twitter_cldr 1.3.5

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.12.0 - August 29, 2023 (16.3 MB)
  2. 6.11.5 - March 19, 2023 (15.9 MB)
  3. 6.11.4 - November 03, 2022 (15.9 MB)
  4. 6.11.3 - April 21, 2022 (15.9 MB)
  5. 6.11.2 - February 17, 2022 (15.9 MB)
  6. 1.3.5 - June 12, 2012 (920.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 87 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Cameron Dutro

SHA 256 校验和:

1592820fd5228bdbc4a7636860a33b16be393358db9301bb491ce5edb3876e00

下载总量 11,133,327

这个版本 5

许可:

需要的 Ruby 版本:

新的版本需要开启多因素验证: true

需要的 RubyGems 版本:

链接: