RubyGems Navigation menu

turbulence 0.0.7

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.4 - July 07, 2014 (76.5 KB)
  2. 1.2.3 - June 04, 2014 (76.0 KB)
  3. 1.2.2 - March 08, 2014 (76.0 KB)
  4. 1.2.0 - September 07, 2013 (75.5 KB)
  5. 1.1.0 - January 10, 2013 (73.0 KB)
  6. 0.0.7 - February 28, 2011 (68.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 14 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Chad Fowler, Michael Feathers, Corey Haines

SHA 256 校验和:

1c6d20163aec63615cd06cc961c8ca1bdf7df4d5032943a84f9821a4f07e5825

下载总量 293,355

这个版本 4

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: