RubyGems Navigation menu

rmagick 2.7.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 6.0.1 - May 15, 2024 (263.5 KB)
  2. 6.0.0 - May 02, 2024 (263.5 KB)
  3. 5.5.0 - April 06, 2024 (263.5 KB)
  4. 5.4.4 - February 15, 2024 (238.0 KB)
  5. 5.4.3 - February 14, 2024 (238.0 KB)
  6. 2.7.0 - September 28, 2008* (1.2 MB)
显示所有版本 (共 102 个)

业主:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 41,858,788

这个版本 6,336

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.2

链接: