RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.67

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.7.67 - January 13, 2020 (2.0 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

075d03c85f0af2b30ed46756bf6898fad617cada05497e6017ecb52244a8080d

下载总次数 331,106

这个版本 102

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: