RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.167

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.167 - December 22, 2018 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0b2dc9bab83eea4766a823ba634fdca01188a28d60fb965dd883ba7cb368ff3c

下载总次数 331,110

这个版本 291

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.0

相关链接: