RubyGems Navigation menu

rbt 0.0.16

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.002 - March 09, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.8.112 - March 08, 2021 (3.7 MB)
  3. 0.0.16 - February 20, 2014 (146.0 KB) 已废弃
显示所有 (1549 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e6f39bb07f0b262e43819af2020489e0ce7c283a35d7344f05f76d31d62d03e2

下载总次数 331,221

这个版本 711

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: