RubyGems Navigation menu

onnxruntime 0.9.0-x86_64-darwin

High performance scoring engine for ML models

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.9.1 - May 23, 2024 x86_64-linux (5.4 MB)
  2. 0.9.1 - May 23, 2024 x86_64-darwin (7.3 MB)
  3. 0.9.1 - May 23, 2024 x64-mingw (3.9 MB)
  4. 0.9.1 - May 23, 2024 arm64-darwin (6.4 MB)
  5. 0.9.1 - May 23, 2024 aarch64-linux (4.7 MB)
  6. 0.9.0 - February 27, 2024 x86_64-darwin (6.7 MB)
显示所有版本 (共 88 个)

Runtime 依赖 (1):

ffi >= 0

业主:

推送:

作者:

  • Andrew Kane

SHA 256 校验和:

a6b5515a1bd40d9b40fe6dc9044ef18b2a1e45367e09120a4c752567dc26955e

下载总量 2,239,923

这个版本 267

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 3

链接: