RubyGems Navigation menu

nmatrix 0.2.2

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.4 - December 14, 2017 (1.2 MB)
  2. 0.2.3 - July 25, 2016 (1.2 MB)
  3. 0.2.2 - July 22, 2016 (1.2 MB) 已撤回
  4. 0.2.1 - January 18, 2016 (1.2 MB)
  5. 0.2.0 - August 25, 2015 (1.2 MB)
  6. 0.1.0 - December 11, 2014 (1.2 MB)
显示所有版本 (共 20 个)

业主:

撤回:

作者:

  • John Woods, Chris Wailes, Aleksey Timin

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 120,864

这个版本 5

许可:

BSD 3-clause

需要的 Ruby 版本: >= 1.9

链接: