RubyGems Navigation menu

net-dns 0.6.1

Net::DNS is a pure Ruby DNS library, with a clean OO interface and an extensible API

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.9.0 - October 29, 2018 (53.5 KB)
  2. 0.8.0 - May 08, 2013 (49.5 KB)
  3. 0.7.1 - May 11, 2012 (56.5 KB)
  4. 0.7.0 - May 02, 2012 (56.5 KB)
  5. 0.6.1 - January 18, 2010 (53.0 KB)
显示所有 (15 个版本)

Development 依赖关系 (1):

rcov >= 0

所有者:

作者:

  • Marco Ceresa, Simone Carletti

SHA 256 checksum:

f9315fd2d48b2d48289920a1d0e808835b73e3b537d95d42eff3591ad068272f

下载总次数 3,586,358

这个版本 235,282

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: