RubyGems Navigation menu

mongrel 1.2.0.pre

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.0.pre2 - March 18, 2010 x86-mswin32 (104.0 KB)
  2. 1.2.0.pre2 - March 18, 2010 x86-mingw32 (104.0 KB)
  3. 1.2.0.pre2 - March 18, 2010 (93.0 KB)
  4. 1.2.0.pre - March 08, 2010 (93.0 KB) 已撤回
  5. 1.1.5 - May 22, 2008* (103.0 KB)
  6. 1.1.5 - August 15, 2008* x86-mingw32 (111.5 KB)
显示所有版本 (共 53 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Zed A. Shaw

SHA 256 校验和:

b27c62fe189dd3e155ffa6b8a9543c198f430c55d08b746716b0b049b6224bc8

下载总量 2,081,682

这个版本 71

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: