RubyGems Navigation menu

jemojiの全バージョン履歴

January 18, 2014からの30件:

 • 0.13.0 - November 19, 2022 (5.5KB)
 • 0.12.0 - March 05, 2020 (5.5KB)
 • 0.11.1 - August 08, 2019 (5.5KB)
 • 0.11.0 - March 23, 2019 (5.5KB)
 • 0.10.2 - February 13, 2019 (5.5KB)
 • 0.10.1 - August 07, 2018 (5.5KB)
 • 0.10.0 - May 02, 2018 (5.5KB)
 • 0.9.0 - December 03, 2017 (5.5KB)
 • 0.8.1 - September 21, 2017 (5.5KB)
 • 0.8.0 - February 04, 2017 (5.5KB)
 • 0.7.0 - July 17, 2016 (5.5KB)
 • 0.6.2 - March 19, 2016 (5.5KB)
 • 0.6.1 - March 09, 2016 (5KB)
 • 0.6.0 - March 08, 2016 (5KB)
 • 0.5.1 - November 01, 2015 (5KB)
 • 0.5.0 - May 09, 2015 (4.5KB)
 • 0.4.0 - December 03, 2014 (4.5KB)
 • 0.3.0 - July 29, 2014 (4.5KB)
 • 0.2.0 - May 07, 2014 (4.5KB)
 • 0.1.0 - March 26, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.10 - March 14, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.9 - February 04, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.8 - January 22, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.7 - January 22, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.6 - January 19, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.5 - January 19, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.4 - January 19, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.3 - January 18, 2014 (5KB)
 • 0.0.2 - January 18, 2014 (4.5KB)
 • 0.0.1 - January 18, 2014 (4KB)