RubyGems Navigation menu

jekyll-brotliの全バージョン履歴

January 03, 2018からの7件:

  • 2.4.0 - August 29, 2023 (12KB)
  • 2.3.0 - February 13, 2021 (12KB)
  • 2.2.1 - January 30, 2020 (11.5KB)
  • 2.2.0 - December 30, 2019 (11.5KB)
  • 2.1.0 - August 26, 2019 (11KB)
  • 2.0.0 - November 24, 2018 (11KB)
  • 1.0.0 - January 03, 2018 (10KB)