RubyGems Navigation menu

ffi 1.0.8-java

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.13.1 - June 09, 2020 java (56.0 KB)
  2. 1.13.1 - June 09, 2020 x86-mingw32 (309.0 KB)
  3. 1.13.1 - June 09, 2020 x64-mingw32 (315.0 KB)
  4. 1.13.1 - June 09, 2020 (876.5 KB)
  5. 1.13.0 - June 01, 2020 java (56.0 KB)
  6. 1.0.8 - May 15, 2011 java (13.5 KB) 已废弃
显示所有 (293 个版本)

所有者:

作者:

  • JRuby Project

SHA 256 checksum:

f03df76b10d421faab256e77622ae90d447cc4fd3531f9c439ad954ee06740e8

下载总次数 265,943,638

这个版本 721

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: