RubyGems Navigation menu

data_magicの全バージョン履歴

January 21, 2012からの28バージョン:

 • 1.2 - September 23, 2017 (19KB)
 • 1.1 - August 03, 2017 (18.5KB)
 • 1.0 - November 23, 2016 (18.5KB)
 • 0.22 - December 02, 2015 (17.5KB)
 • 0.21 - April 12, 2015 (17KB)
 • 0.20 - September 21, 2014 (17KB)
 • 0.19 - June 01, 2014 (16.5KB)
 • 0.18 - March 02, 2014 (16.5KB)
 • 0.17 - January 23, 2014 (16.5KB)
 • 0.16.1 - September 02, 2013 (16.5KB)
 • 0.16 - August 31, 2013 (16KB)
 • 0.15.2 - July 17, 2013 (16KB)
 • 0.15.1 - July 11, 2013 (15.5KB)
 • 0.15 - July 10, 2013 (15.5KB)
 • 0.14 - February 15, 2013 (14KB)
 • 0.13 - February 08, 2013 (13.5KB)
 • 0.12 - December 29, 2012 (13KB)
 • 0.11 - December 22, 2012 (12KB)
 • 0.10 - December 08, 2012 (11.5KB)
 • 0.9 - August 19, 2012 (11KB)
 • 0.8 - June 09, 2012 (10.5KB)
 • 0.7 - May 17, 2012 (10.5KB)
 • 0.6 - May 04, 2012 (10.5KB)
 • 0.5 - March 24, 2012 (9.5KB)
 • 0.4 - February 27, 2012 (9.5KB)
 • 0.3 - February 05, 2012 (9.5KB)
 • 0.2 - January 26, 2012 (9KB)
 • 0.1 - January 21, 2012 (9KB)