RubyGems Navigation menu

brakeman 5.0.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.2.3 - May 02, 2022 (1.4 MB)
  2. 5.2.2 - April 06, 2022 (1.4 MB)
  3. 5.2.1 - January 30, 2022 (1.3 MB)
  4. 5.2.0 - December 16, 2021 (1.3 MB)
  5. 5.1.2 - October 28, 2021 (1.3 MB)
  6. 5.0.3 - June 08, 2021 (1.2 MB) 已废弃
显示所有 (145 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Justin Collins

SHA 256 checksum:

bec28def89f6f46063def3fda4f3344d2c96267166d0506c2b1a385403db51b8

下载总次数 65,983,064

这个版本 32

许可:

Brakeman Public Use License

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

相关链接: