RubyGems Navigation menu

acts_as_citable 1.0.0

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 5.1.0 - May 21, 2019 (7.5 KB)
  2. 5.0.0.beta - November 16, 2017 (8.0 KB)
  3. 5.0.0.alpha5 - November 10, 2017 (8.0 KB)
  4. 5.0.0.alpha4 - November 07, 2017 (8.0 KB)
  5. 5.0.0.alpha3 - November 03, 2017 (8.0 KB)
  6. 1.0.0 - March 20, 2013 (39.5 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 22 个)

业主:

撤回:

作者:

  • hab278

SHA 256 校验和:

bafe9e7a63a218b8801b920fac96ce5879f9f8d1cf06c0b57720caf55627aa27

下载总量 66,416

这个版本 154

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: