RubyGems Navigation menu

rbt 0.7.24

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.7.24 - December 05, 2019 (1.9 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

498e09c62e4224be559c8cdbc35429433f0b4d801c8d8ed61ef67bd9bf63e23d

下载总次数 330,956

这个版本 88

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.5

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.6

相关链接: