RubyGems Navigation menu

rbt 0.6.70

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.6.70 - April 05, 2019 (1.8 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

84788f016ff2c252144e58eaabc1e4dc750beec97d6fea6d2cd2b1bd87fbdd42

下载总次数 330,979

这个版本 82

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: