RubyGems Navigation menu

rbt 0.6.15

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.111 - March 05, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.6.15 - February 06, 2019 (1.7 MB) 已废弃
显示所有 (1547 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

526db84f485809c01515b8c1bf7c8490078d49396a3aaddeb0aeb02a2546dfff

下载总次数 331,096

这个版本 133

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: