RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.211

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.211 - January 15, 2019 (1.6 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

8f42fec232f0a5357806048908edd88bf0324a83bdbaecb7dfca218f9230e06d

下载总次数 330,967

这个版本 138

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.1

相关链接: