RubyGems Navigation menu

rbt 0.5.121

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.5.121 - November 24, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

224eacd799ec84f08800d541a983400360d4fdf862a8835135264d2182ef72cf

下载总次数 330,953

这个版本 230

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: