RubyGems Navigation menu

rbt 0.2.22

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.8.110 - February 24, 2021 (3.7 MB)
  2. 0.2.22 - January 03, 2018 (328.0 KB) 已废弃
显示所有 (1546 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6ee334f1c1db518575e59fda23ebcb296d62af6e80a352654a39fa24582d4bc9

下载总次数 330,962

这个版本 200

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: