RubyGems Navigation menu

rbt 0.10.187

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.208 - June 25, 2022 (3.9 MB)
  2. 0.10.187 - January 12, 2022 (3.9 MB) 已废弃
显示所有 (1757 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2501e2ce05ab8cb18b93878b25bea80db88657507a2023f3464ebe51b5bc80bd

下载总次数 346,222

这个版本 190

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.8

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.4

相关链接: