RubyGems Navigation menu

paperclip 3.1.3

这个 Gem 版本已经撤回了,无法直接下载,也无法被其他 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 6.1.0 - July 27, 2018 (302.0 KB)
  2. 6.0.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  3. 5.3.0 - March 09, 2018 (294.5 KB)
  4. 5.2.1 - January 25, 2018 (294.0 KB)
  5. 5.2.0 - January 23, 2018 (293.5 KB)
  6. 3.1.3 - July 13, 2012 (137.0 KB) 已撤回
显示所有版本 (共 95 个)

业主:

撤回:

作者:

  • Jon Yurek

SHA 256 校验和:

87a8da37f12a18ffd99f4de7128ff15ed2d586765076983d573b2c72d4a40cb6

下载总量 71,185,764

这个版本 5,776

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

链接: