RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.233

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.179 - November 22, 2020 (54.5 KB)
  2. 0.0.233 - January 07, 2018 (40.5 KB) 已废弃
显示所有 (435 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3fb7f2b1f3102586200ea3fbe09ca549cedbd2f8b631203ea9355b23eac7db67

下载总次数 171,623

这个版本 268

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: